iPrzemek

10 tekstów – auto­rem jest iP­rze­mek.

Ko­bieta łamiąc krys­ta­licznie białą or­chi­deę, uni­ces­twia naj­piękniej­szy pier­wias­tek sak­ra­men­talnej cieles­ności, ducho­wo i mo­ral­nie przeis­taczając się w poz­ba­wiony ma­jes­ta­tyczne­go blas­ku i wyk­win­tności zmysłowej, wy­gasający pro­mień zacho­du słońca... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lipca 2012, 13:02

Ser­ce to obłud­ny przy­ja­ciel - wznoszący nas na niebiańskie wyżyny, a in­nym ra­zem pod­ci­nający aniel­skie skrzydła... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lipca 2012, 10:55

Ser­ce to żyz­na kraina; za­korze­niona młody­mi, ale także us­chnięty­mi pędami... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lipca 2012, 12:02

Sko­wyt tonące­go og­ro­du na­wołuje sze­reg za­ciśniętych dłoni... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 lipca 2012, 10:48

Je­sien­ne, wy­zute ze spra­wied­li­wości, zgorzkniałe liście, wtu­lają się w niezmąco­ne brzmienie pro­metej­skiej ofiary... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2012, 14:51

Wierność Wyborowi

Wier­ność wyborowi

Nas­tał brzask,
Po­piół z do­ga­sające­go ser­ca otu­lił się gamą ciepłych barw.
Szept me­ta­fi­zycznych doz­nań roz­prasza ciemną otchłań.
Rozżarzo­ny splot wewnętrznych odczuć,
uśpił per­ma­nen­tny ta­niec niezmąco­nej ciszy.
Pożółkła księga wy­da­je swe os­tat­nie tchnienie.

Nas­tał świt,
To aniel­ska twarz, po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2012, 23:05

Kochać to żyć. 

myśl • 16 maja 2012, 23:49

Wiosen­ny po­wiew ołowianych wspom­nień, tar­ga wy­jałowioną kulą życia... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 marca 2012, 21:58

Ser­ce to bez­kres­na stud­nia am­bi­walen­tnych odczuć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 października 2011, 00:25

Idź za głosem ser­ca; ro­zum to tyl­ko chłod­na kalkulacja. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 października 2011, 11:10

iPrzemek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iPrzemek

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność